IELTS ไอเอล
  IELTS ไอเอล คืออะไร
  IELTS @HOME เรียนที่บ้าน
  เรียนIELTS สอบIELTS
  BASIC WRITING IELTS
  สมัครเรียนIELTS
  PreTest IELTS
  ความแตกต่างIDP VS British
  ใบสมัครIELTS
IELTS

ไอเอลการันตีที่ 6.5 up

IELTS ( ไอเอล ) คืออะไร
IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็น ต้องใช้สำหรับการศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สอบทุกคนจะต้องสอบการฟังและการพูดที่เหมือนกัน ส่วนข้อสอบการอ่านและการเขียน ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือแบบ Academic และแบบ General Training

-การสอบแบบ Academic เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

-การสอบแบบ General Training เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพหรือการฝึกงาน วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ

เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules)เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท

เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ พื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับ ผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย

IELTS เป็นผลการสอบที่ได้รับการยอมรับและใช้พิจารณา จากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ก็เริ่มยอมรับการพิจารณาผลสอบ IELTS ในการตอบรับนักศึกษาด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันบริหารและดำเนินงานโดย The University of Cambridge ESOL Examinations Cambridge ESOL), British Council และ IDP: IELTS Australia
โครงสร้างข้อสอบ IELTS

IELTS (International English Language Testing System)

โครงสร้างข้อสอบ
ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยข้อสอบในส่วนของการฟังและการพูด จะเหมือนกันทั้งในแบบ General Training และ Academic สำหรับข้อสอบในส่วนของการอ่านและการเขียน จะแตกต่างกันสำหรับในแบบ General Training และ Academic
1. การฟัง: 4 ส่วน 40 ข้อ 30 นาที
2. การอ่าน (General Training และ Academic): 3 ส่วน 40 ข้อ 60 นาที
3. การเขียน (General Training และ Academic): 2 บทความ (150 และ 250 คำ) 60 นาที
4. การพูด: 11-14 นาที

รวมระยะเวลาการสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที

การสอบใน 3 หมวดแรก การฟัง การอ่าน และการเขียน จะต้องสอบภายในวันเดียวกัน โดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนวันทดสอบการพูดนั้น ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบจะกำหนด โดย จะกระทำการสอบภายใน 7 วัน ก่อนหรือหลังการทดสอบในหมวดอื่นๆ

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนสอบ IELTS

1.IELTS Application form
2.IELTS หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
ปัจจุบันนี้ได้มีการยกเลิกข้อกำหนดการสอบเดิม ที่กำหนดให้ผู้สอบต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วันระหว่างการสอบในแต่ละครั้ง ดังนั้นผู้สมัครจึงสามารถสมัครสอบได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ

IELTS จัดสอบที่ใหน สอบเมื่อไรได้บ้าง ใบสมัคร IELTS วิธีสมัครสอบ IELTS

ในการลงทะเบียนสอบ IELTS ผู้สมัครต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

ใบสมัคร IELTS
คู่มือการลงทะเบียนปี 2554 (กรุงเทพ)
คู่มือการลงทะเบียนปี 2554 (เชียงใหม่)
หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ที่ยังไม่หมดอายุจนกระทั่งวันสอบ
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ไม่สวมแว่นตา ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ: ผู้พิการสามารถยื่นเรื่องขอจัดสอบเป็นกรณีพิเศษได้กับเจ้าหน้าที่จัดสอบโดยตรง

ค่าทดสอบ

ค่าทดสอบ IELTS 6,300 บาท (นับจากการสอบรอบเดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป)
ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัครล่วงหน้าก่อนวันสอบและไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนหรือขอเปลี่ยนเป็นรูปแบบใดๆได้เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้สมัครไม่สามารถมาสอบในวันสอบด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนวันสอบเป็นวันสอบครั้งถัดไปหรือขอรับค่าธรรมเนียมสอบคืนได้ส่วนหนึ่งโดยผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดย โรงพยาบาลรัฐบาล และต้องยื่นให้ศูนย์สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
ศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนวันสอบหรือเมื่อวันสอบในรอบนั้นเต็ม
ในกรณีที่สถาบันการศึกษาหรือกลุ่มผู้สนใจต้องการให้จัดสอบพิเศษสอบสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบโดยตรงได้ 


รร. ปทุมวันปรินเซส ชั้นเอ็ม (มาบุญครอง)

สำหรับสถาบันที่ต้องการให้จัดสอบเป็นกรณีพิเศษโดยรวมเป็น
กลุ่มบุคคล กรุณาติดต่อ info@britishcouncil.or.th

 

สำหรับสถาบันที่ต้องการให้จัดสอบเป็นกรณีพิเศษโดยรวมเป็นกลุ่มบุคคล กรุณาติดต่อ info@britishcouncil.or.th


IELTS สามารถลงทะเบียนสอบได้ที่ไหน

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่

กรุงเทพ, นนทบุรี, ปทุมธานี

เชียงใหม่:
    
ท่านสามารถลงทะเบียนและสอบได้ที่

บริติซ เคานซิล โทรศัพท์: +66 (0) 5324 2103 ต่อ 24
แอ็กมี โอเวอร์ซี เอ็ดดูเคชั่น โทรศัพท์ +66(53) 212 323, 218 383
เมนเทอร์ อินเตอร์เนชันแนล   โทรศัพท์ +66 (0) 5332 8234
โอ อี ซี โกลเบิล เอ็ดดูเคชั่น  โทรศัพท์  66-5328-9108
อีเดน เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ไมเกรชั่น เซนเตอร  โทรศัพท์   66-5328-9168
บริลเลียนท์ ไลฟ์  โทรศัพท์: 66-5321-9266
ซีพี เอ็ดดูเคชั่น แอน ไมเกรชั่น เซอร์วิส โทรศัพท์ +66 (53) 334 222
เอ็ม ที ที โทรศัพท์ +66 (53) 416 884-6
สติวเด็นพาส  โทรศัพท์ : 66-5389-4256
Education Gateway โทรศัพท์ : 66-5381-0587
ยูเนี่ยนพลัส เชียงใหม่  โทรศัพท์ 081 530 3988

ขอนแก่น
    
คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่

เอ็กไซด์ เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทน ขอนแ่ก่น  โทรศัพท์ 043 203 010-11

นครปฐม
    
คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่

ยูเนี่ยนพลัส นครปฐม โทรศัพท์ 034 242 413

ภูเก็ต
    คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่

ไอ เอฟ อี ซี  โทรศัพท์ 081 537 7081

สกลนคร:
    
คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาเขตเฉลิมพระเกรียติ จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์: +66 (0) 4272 5000 ext. 1416

สงขลา:
    
คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่

แอ็กมี โอเวอร์ซี เอ็ดดูเคชั่น โทรศัพท์ 074 500 277
ซี-ไบร์ท โทรศัพท์: +66 (0) 7435 5755
เฮโลเวิร์ด โทรศัพท์ 074 465 127

อุดรธานี
    
คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่

เอ็ม ที ที โทรศัพท์ 042 347 029, 346 272

สถานที่สอบ
กรุงเทพ  โรงเเรมแลนด์ มาร์ค สุขุมวิท
เชียงใหม่ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์

วิธีชำระเงิน:

เงินสด และบัตรเครดิต (วีซ่า และมาสเตอร์)


ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@britishcouncil.or.th หรือที่

กรุงเทพ เชียงใหม่
บริติช เคานซิล
254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64
สยามสแควร์  ถนน พญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพ  10330
โทร.+66 (2) 657 5678
แฟกซ์ +66 (2) 253 5312
บริติช เคานซิล
198 ถนนบำรุงราษฎร์
เชียงใหม่ 50000
โทร. +66 (0) 5324 2103
แฟกซ์ +66 (0) 5324 4781
 

IELST-TOEICแผนที่
สาขาที่ 1 ลาดพร้าวซอย2 52/6 -7 ซอย ลาดพร้าวซอย 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
สาขาที่ 2 ปากทางเข้า ABAC ถนนบางนา-ตราด กม.26 199/6 ถนนบางนา-ตราด กม.26 (ติดธนาคารกรุงศรี สาขา บางเสาธง) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10542 โทร. (02)7070-566 , (089)119-2678