IELTS ไอเอล
  IELTS ไอเอล คืออะไร
  เรียนIELTS สอบIELTS
  BASIC WRITING IELTS
  สมัครเรียนIELTS
  PreTest IELTS
  ความแตกต่างIDP VS British
  ใบสมัครIELTS
IELTS

ไอเอลการันตีที่ 6.5 up

IELTS ( ไอเอล ) คืออะไร
IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็น ต้องใช้สำหรับการศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สอบทุกคนจะต้องสอบการฟังและการพูดที่เหมือนกัน ส่วนข้อสอบการอ่านและการเขียน ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือแบบ Academic และแบบ General Training

-การสอบแบบ Academic เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

-การสอบแบบ General Training เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพหรือการฝึกงาน วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ

เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules)เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท

เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ พื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับ ผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย

IELTS เป็นผลการสอบที่ได้รับการยอมรับและใช้พิจารณา จากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ก็เริ่มยอมรับการพิจารณาผลสอบ IELTS ในการตอบรับนักศึกษาด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันบริหารและดำเนินงานโดย The University of Cambridge ESOL Examinations Cambridge ESOL), British Council และ IDP: IELTS Australia
โครงสร้างข้อสอบ IELTS

IELTS (International English Language Testing System)

โครงสร้างข้อสอบ
ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยข้อสอบในส่วนของการฟังและการพูด จะเหมือนกันทั้งในแบบ General Training และ Academic สำหรับข้อสอบในส่วนของการอ่านและการเขียน จะแตกต่างกันสำหรับในแบบ General Training และ Academic
1. การฟัง: 4 ส่วน 40 ข้อ 30 นาที
2. การอ่าน (General Training และ Academic): 3 ส่วน 40 ข้อ 60 นาที
3. การเขียน (General Training และ Academic): 2 บทความ (150 และ 250 คำ) 60 นาที
4. การพูด: 11-14 นาที

รวมระยะเวลาการสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที

การสอบใน 3 หมวดแรก การฟัง การอ่าน และการเขียน จะต้องสอบภายในวันเดียวกัน โดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนวันทดสอบการพูดนั้น ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบจะกำหนด โดย จะกระทำการสอบภายใน 7 วัน ก่อนหรือหลังการทดสอบในหมวดอื่นๆ

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนสอบ IELTS

1.IELTS Application form
2.IELTS หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
ปัจจุบันนี้ได้มีการยกเลิกข้อกำหนดการสอบเดิม ที่กำหนดให้ผู้สอบต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วันระหว่างการสอบในแต่ละครั้ง ดังนั้นผู้สมัครจึงสามารถสมัครสอบได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ

IELTS จัดสอบที่ใหน สอบเมื่อไรได้บ้าง ใบสมัคร IELTS วิธีสมัครสอบ IELTS

ในการลงทะเบียนสอบ IELTS ผู้สมัครต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

ใบสมัคร IELTS
คู่มือการลงทะเบียนปี 2554 (กรุงเทพ)
คู่มือการลงทะเบียนปี 2554 (เชียงใหม่)
หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ที่ยังไม่หมดอายุจนกระทั่งวันสอบ
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ไม่สวมแว่นตา ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ: ผู้พิการสามารถยื่นเรื่องขอจัดสอบเป็นกรณีพิเศษได้กับเจ้าหน้าที่จัดสอบโดยตรง

ค่าทดสอบ

ค่าทดสอบ IELTS 6,300 บาท (นับจากการสอบรอบเดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป)
ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัครล่วงหน้าก่อนวันสอบและไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนหรือขอเปลี่ยนเป็นรูปแบบใดๆได้เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้สมัครไม่สามารถมาสอบในวันสอบด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนวันสอบเป็นวันสอบครั้งถัดไปหรือขอรับค่าธรรมเนียมสอบคืนได้ส่วนหนึ่งโดยผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดย โรงพยาบาลรัฐบาล และต้องยื่นให้ศูนย์สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
ศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนวันสอบหรือเมื่อวันสอบในรอบนั้นเต็ม
ในกรณีที่สถาบันการศึกษาหรือกลุ่มผู้สนใจต้องการให้จัดสอบพิเศษสอบสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบโดยตรงได้


ตารางสอบIDPปี2014

ตารางสอบ IELTS British Council ปี 2014


รร. ปทุมวันปรินเซส ชั้นเอ็ม (มาบุญครอง)

สำหรับสถาบันที่ต้องการให้จัดสอบเป็นกรณีพิเศษโดยรวมเป็น
กลุ่มบุคคล กรุณาติดต่อ info@britishcouncil.or.th

 

สำหรับสถาบันที่ต้องการให้จัดสอบเป็นกรณีพิเศษโดยรวมเป็นกลุ่มบุคคล กรุณาติดต่อ info@britishcouncil.or.th


IELTS สามารถลงทะเบียนสอบได้ที่ไหน

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่

กรุงเทพ, นนทบุรี, ปทุมธานี

บริติช เคานซิล
บริติช เคานซิล สยามสแควร์ โทรศัพท์: +66 (2) 657 5678
บริติช เคานซิล ปิ่นเกล้า โทรศัพท์: +66 (2) 884 9944-6 ext 101, 102
บริติช เคานซิล ลาดพร้าว โทรศัพท์: +66 (2) 937 1037-9 ext 0
บางแค
นิว เอ็ดดูเคชั่น เวิร์ด (เดอะ มอลล์ บางแค)
โทรศัพท์ +66 (2) 803 8350-3
ชิดลม และ สาทร
แฮมมิลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล(อาคาร มณียา ชิดลม)
โทรศัพท์: +66 (2) 652 0720
ไอ อี โอ สตาดดีอะบรอด (อาคารวานิสสา ชิดลม)
โทรศัพท์ +66 (2) 650 3532-3
แม็คดูเคชั่น-สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
(อาคารวานิสสา ชิดลม) โทรศัพท์: +66 (2) 655 1300
นิวเคมบริดจ์ (อาคารวานิสสา ชิดลม)
โทรศัพท์: +66 (2) 252 3133
เวิร์ด สตาดดี เซ็นเตอร์ (อาคารมหาทุน พลาซา ชั้น 14)
โทรศัพท์ +66 (2) 651 5770-3
หัวหมาก
เอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ์
โทรศัพท์ +66 (2) 720 1065, +66 (2) 720 1066
เอ็นริช เอ็ดดูเคชั่น แอน แทรนนิ่ง
โทรศัพท์ +66 (2) 718 7733, 718 7702
เอ็กซิท เอ็ดดูเคชั่น (ติดเอแบค หัวหมาก) โทรศัพท์: +66 (2) 300 4607-8     
เอ็ม ที ที โทรศัพท์ +66 (2) 370 3151-4
โอ อี ซี โกลเบิล เอ็ดดูเคชั่น (ติดเอแบค หัวหมาก) โทรศัพท์ +66 (2) 720 6844-5
ห้วยขวาง
บริลเลียนท์ ไลฟ์ (อาร์ ซี เอ) โทรศัพท์: +66 (2 )641 4748
คลองเตย
เดอะดีนอินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทน
โทรศัพท์ +66 (2) 656 4868
เลินมอร์ เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทน
โทรศัพท์ +66(2) 656 7130
ลาดกระบัง
อาร์ เอ็ม ไอ ที (สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) โทรศัพท์ +66 (2) 326 4682-4
ลาดพร้าว
อินโฟเลิร์นนิ่ง (ติดกับโรงพยาบาลวิภาวดี)
โทรศัพท์ +66 (2) 941 4150-2
คิงส์ เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิสเสส โทรศัพท์ +66 (2) 514 9185-6, 2934 6100
เซลท์ เอ็ดดูเคชั่นลิงค์ (พหลโยธิน 19)  โทรศัพท์: 66 (2) 511 4013-4, 939 5056
ยูเนี่ยนพลัส วิสต้าพาร์ค
โทศัพท์ +66 (2) 973 4030
ปทุมวัน และพญาไท
แอ็กมี โอเวอร์ซี เอ็ดดูเคชั่น โทรศัพท์ +66 (2) 305 6852
อาจารย์ไมค์ อินเตอร์เนชั่นแนล สตาร์ดดี เซนเตอรโทรศัพท์ 66 (2) 251 3712-3
แบร์ลิทซ์ ประเทศไทย (สยาม พารากอน) โทรศัพท์ +66 (2) 610 9735
สถาบันปริญญ์ซิเบิล (อาคารพหลโยธิน เพลส)  โทรศัพท์ 66 (2) 619 0730
เฮโลเวิร์ด เซ็นทรัล เวิร์ด ทาวเวอร์ ชั้น 29
โทรศัพท์ +66 (2) 207 8600-2, 081 890 8700, 081 990 8700
โปรอินเตอร์เอ็ด (ยูนิต เอ ชั้น 7 สยามทาวเวอร์)  โทรศัพท์: 66 (2) 658 0730  
อาร์ เอ็ม ไอ ที (สยาม ทาวเวอร์) โทรศัพท์ 66 (2) 658 0284
เดอะ สกอร์ เอ้ดดูเคชั่น (ยู เซ็นเตอร์)  โทรศัพท์ 086 324 1330, 081 911 1720ทริ
ทรินิตี้ สคูร ออฟ อิงลิช (อาคาสยามกิตต์ ชั้น 5) โทรศัพท์ 085 048 0801
เวิร์ด สตาดดี เซ็นเตอร์ (อาคารวรรณศร ชั้น 10)  โทรศัพท์ 66 (2) 642 5921-3
ภาษีเจริญ
บอร์น ทู บี คอนซัลแทน
โทรศัพท์ +66 (2) 869 5407
ราชดำริ และราชประสงค์
แบงคอก สครู ออฟ แมเนจเมน (อัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 16) โทรศัพท์ 66 (2) 256 9586-9
เอ็ดดูเวิร์ด   โทรศัพท์ 66 (2) 255 3340-2
เมนเทอร์ อินเตอร์เนชันแนล
(ชั้น 16 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ถนนราชดำริ)
โทรศัพท์: +66 (2) 255 5157-9
รามคำแหง
ไซเบอร์ เลินเนอร์ แลงเควชสคูล แอน ติวเตอร์
โทรศัพท์ +66 (2) 729 5826-7
สาทร
เอเอ็นเซด เอ็ดดูเคชั่น (สาทร) โทรศัพท์: +66 (2) 672 3866-7
สุพรีม บิสซิเนส ดีเวลอปเมน (ชั้น 1 อาคารไลฟ์ เซนเตอร์)  โทรศัพท์ 66 (2) 677 7083-4
ทาร์เก็ท เอ็ดดูเคชั่น (พระราม 3 - นราธิวาสราชนครินทร์ ทรศัพท์: 66 (2) 674 0117-8
สีลม
แบร์ลิทซ์ ประเทศไทย (อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์) โทรศัพท์ 66 (2) 231 1222
ซีพี เอ็ดดูเคชั่น แอน ไมเกรชั่น เซอร์วิส
โทรศัพท์ +66 (2) 635 5445
เอ็ดเน็ต (สีลม) โทรศัพท์: 66-2238-4240
แฮนด์ส ออน เอ็ดดูเคชั่น คอนซัสแตนท์ (อาคารกมลสุโกศล ชั้น 11 สีลม)
โทรศัพท์: +66 (2)635-5230
อินไซด์ เอ็ดดูเคชั่น (อาคารญาดา) โทรศัพท์ 66 (2) 236 7222
โนเลจพลัส (อาคารสีลม-เซียงไฮ / ตรงกันข้ามสีลมวิลเลจ) โทรศัพท์ 66 (2) 238 3933-4, 236 4822
นิว เอ็ดดูเคชั่น เวิร์ด (สีลม คอมเพล็กซ์) โทรศัพท์ 66 (2) 231 3653
สุขุมวิท
เอมไฮ เอ็ดดูเคชั่น อาคารเทรนดี้ (โซนพลาซ่า), สุขุมวิท13
โทรศัพท์: +66 (2) 168 7085-9
เอเพ็กซ์ เอ็ดดูเคชั่น คอนซัสแตนท์. (สุขุมวิท 23)
โทรศัพท์: +66 (2) 260 2910
แบร์ลิทซ์ ประเทศไทย (อาคารไทม์สแควร์) โทรศัพท์ 66 (2) 255 6070-4
เซต้า (ชั้น 16 อาคาร จีเอมเอม แกรมมี)  โทรศัพท์ 66 (2) 665 8100
อีเอ็ฟ เอ็ดดูเคชั่น เฟิร์ส (เอ็มโพเรี่ยม ชั้น 25)  โทรศัพท์: +66 (2)664 9966
เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น (อาคารเลกรัชดา คอมเพล็กซ์ เยื้องศูนย์สิริกิตต์)
โทรศัพท์: +66 (2)661-8862-3
สถาบันไอเอล โทรศัพท์ 080 436 4848, 087 320 9796
นนทบุรี
้อินทรา แม่โขง โทรศัพท์ 66 (2) 961 0855-9
ภาษา โทรศัพท์ 66 (2) 966 6508
ยูเนี่ยนพลัส ประชาชื่น  โทรศัพท์ 081 857 7610
ปทุมธานี
นิว เอ็ดดูเคชั่น เวิร์ด (ฟิวเจอร์ พารค์ รังสิต) โทรศัพท์ 66 (2) 958 0961-3
ยูเนี่ยนพลัส เมืองเอก รังสิต  โทรศัพท์ 081 302 3311, 087 877 2514

เชียงใหม่:
    
ท่านสามารถลงทะเบียนและสอบได้ที่

บริติซ เคานซิล โทรศัพท์: +66 (0) 5324 2103 ต่อ 24
แอ็กมี โอเวอร์ซี เอ็ดดูเคชั่น โทรศัพท์ +66(53) 212 323, 218 383
เมนเทอร์ อินเตอร์เนชันแนล   โทรศัพท์ +66 (0) 5332 8234
โอ อี ซี โกลเบิล เอ็ดดูเคชั่น  โทรศัพท์  66-5328-9108
อีเดน เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ไมเกรชั่น เซนเตอร  โทรศัพท์   66-5328-9168
บริลเลียนท์ ไลฟ์  โทรศัพท์: 66-5321-9266
ซีพี เอ็ดดูเคชั่น แอน ไมเกรชั่น เซอร์วิส โทรศัพท์ +66 (53) 334 222
เอ็ม ที ที โทรศัพท์ +66 (53) 416 884-6
สติวเด็นพาส  โทรศัพท์ : 66-5389-4256
Education Gateway โทรศัพท์ : 66-5381-0587
ยูเนี่ยนพลัส เชียงใหม่  โทรศัพท์ 081 530 3988

ขอนแก่น
    
คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่

เอ็กไซด์ เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทน ขอนแ่ก่น  โทรศัพท์ 043 203 010-11

นครปฐม
    
คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่

ยูเนี่ยนพลัส นครปฐม โทรศัพท์ 034 242 413

ภูเก็ต
    คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่

ไอ เอฟ อี ซี  โทรศัพท์ 081 537 7081

สกลนคร:
    
คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาเขตเฉลิมพระเกรียติ จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์: +66 (0) 4272 5000 ext. 1416

สงขลา:
    
คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่

แอ็กมี โอเวอร์ซี เอ็ดดูเคชั่น โทรศัพท์ 074 500 277
ซี-ไบร์ท โทรศัพท์: +66 (0) 7435 5755
เฮโลเวิร์ด โทรศัพท์ 074 465 127

อุดรธานี
    
คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่

เอ็ม ที ที โทรศัพท์ 042 347 029, 346 272

สถานที่สอบ
กรุงเทพ  โรงเเรมแลนด์ มาร์ค สุขุมวิท
เชียงใหม่ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์

วิธีชำระเงิน:

เงินสด และบัตรเครดิต (วีซ่า และมาสเตอร์)


ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@britishcouncil.or.th หรือที่

กรุงเทพ เชียงใหม่
บริติช เคานซิล
254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64
สยามสแควร์  ถนน พญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพ  10330
โทร.+66 (2) 657 5678
แฟกซ์ +66 (2) 253 5312
บริติช เคานซิล
198 ถนนบำรุงราษฎร์
เชียงใหม่ 50000
โทร. +66 (0) 5324 2103
แฟกซ์ +66 (0) 5324 4781
 

IELST-TOEICแผนที่
สาขาที่ 1 ลาดพร้าวซอย2 52/6 ซอย ลาดพร้าวซอย 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
สาขาที่ 2 ปากทางลาดพร้าว 12/14 ซ.ปากทางลาดพร้าว(อยู่ติดกับMTR สถานีพหลโยธิน ทางออกที่ 2) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 โทร. 02-938-4568,086-310-1013
สาขาที่ 3 ปากทางเข้า ABAC ถนนบางนา-ตราด กม.26 199/6 ถนนบางนา-ตราด กม.26 (ติดธนาคารกรุงศรี สาขา บางเสาธง) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10542 โทร. (02)7070-566 , (089)119-2678
สาขาที่ 4 พระราม 2 ซอย พระราม 2 60/2 ติดบิ๊กซีตรงข้ามโลตัสพระราม 2 120/30 ซ.พระรามสอง 60/2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 โทร. (02)451-4249 , (085)405-3433
สาขาที่ 5 ติด ABAC หัวหมาก 132/21 ซอยรามคำแหง 24 แยก 34 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร : (02)719-2013 ,(086)358-4568