TOEIC โทอิค
  TOEIC คืออะไร
  ตารางเรียนTOEIC
  สมัครเรียน TOEIC
  Pretest TOEIC
  เทียบคะแนน TOEIC TOEFL IELTS TU-GET CU-TEP
  ใบสมัครTOEIC
งานที่ใช้คะแนนTOEIC
  สิงค์โปล์ แอร์ไลน์
  SCG : ปูนย์ซีเมนไทย
  PC Air รับสมัคร Cabin Crew
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  AirvAsia รับสมัคร Cabin Crew
  Coke : Coca Cola
  Nok Miniรับสมัคร Cabin Crew
  การไฟฟ้า : กฟผ.
  ใบสมัครTOEIC
TOEIC


TOEIC โทอิค คืออะไร

TOEIC โทอิค รับรองผล 700/990 ส่งสอบฟรี อาจารย์ SMART TUTOR มีคะแนนTOEIC900 UP/990 เราจึงกล้าการันตี 700 สอนสด

ห้องละ 30-35 ท่าน ถ้าไม่พอใจคะแนนเรียน โทอิค ซ้ำฟรี ได้ไม่จำกัดครั้ง

TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication ข้อสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (Proficiency Test) ที่ใช้กันอยู่ ทั่วไปในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน

TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา TOEIC เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เช่นเดียวกับ แบบทดสอบอื่นๆ เช่น TOEFL, SAT, GMAT ในประเทศไทยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานการบิน การเงิน การโรงแรมและบริษัทข้ามชาติต่างๆ ได้นำ TOEIC ไปใช้ในลักษณะต่างๆ กัน บางแห่งเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน บางแห่งใช้เพื่อวัดระดับความสามารถ ทางการใช้ภาษาของพนักงาน

สรุปว่า ถ้าคุณมีคะแนน TOEIC ที่ดี 600 up เต็ม 990 สามารถมีโอกาสในการทำงาน หน่วยงานการบิน โรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร ปิโตรเคมี ปตท. SCG ที่ได้เงินเดือน สูงๆ หรือ ท่านที่ต้องการ เลื่อน ตำแหน่ง , ปรับเงินเดือนให้สูงชึ้น ก็คะแนน TOEIC นี่เลย

และถ้าท่านต้องการทราบข่าวการรับสมัครงานที่ใช้คะแนน TOEIC สามารถดูได้ที่เมนูซ้ายมือเลยค่ะ ทางสมาร์ทติวเตอร์ได้รวบรวมไว้แล้วค่ะ

ของ SMART TUTOR รับรองผล 700/990 ส่งสอบ ฟรี 1 ครั้ง และคุณมั่นใจได้ว่า คุณจะทำคะแนน TOEIC สูงๆ ได้ เพราะ smart tutor มีสโลแกนว่า

" ใครๆ ก็เก่งอังกฤษได้ ที่ SMART TUTOR เพราะเราใส่ใจคุณเป็นรายบุคคล "


TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้าน Passive Skill จึงมีอยู่ 2 ส่วนคือ แบบทดสอบ การฟัง และการอ่าน แบบทดสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) มี 200 ข้อใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงเต็ม

TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ถือเป็นมาตรฐานสากล
- ผลคะแนน TOEIC สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก
- ผลคะแนนTOEIC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานการบิน โรงแรม บริษัทข้าม ชาติ การเงิน การธนาคาร
- ผู้ที่ต้องการทราบทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถติดต่อขอสอบ TOEIC ได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ตลอด ทั้งปี

ศูนย์ TOEIC รับรองผลสอบที่มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ
คะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่งคะแนนการฟังเป็น 5-495 คะแนนและ การอ่าน 5-495 คะแนน

 

 


 
การจองสอบ TOEIC
ในการจอง ผู้เข้าสอบควรเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ -ชื่อ-นามสกุล
-หมายเลขบัตรประชาชน (เลขหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ สัญชาติไทย)
-วัน เดือน ปี เกิด
-เบอร์ติดต่อ
-อีเมล์
-สถานที่สอบที่ต้องการ
-วันที่ต้องการสอบ
-วิธีการชำระค่าธรรมเนียม


การเปลี่ยนวันสอบ และยกเลิก
ผู้สอบสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกวันสอบได้ แต่ต้องดำเนินการก่อนถึงวันสอบ 1 สัปดาห์ ซึ่งจะมีค่าดำเนินการ 500 บาท
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกวันสอบภาษณ์ ในระยะเวลาน้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันสอบ จะเสียค่าดำเนินการ 1000 บาท
หากไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และผู้สอบไม่สามารถมาสอบตามวันที่กำหนดไว้ ทางศูนย์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ

การออกใบรายงานผลคะแนน
จะใช้เวลาตรวจข้อสอบ 5 วันทำการนับจากวันที่สอบ หากต้องการรับด้วยตนเอง สามารถขอรับได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.30 น. ในวันที่เปิดทำการ
เอกสารในการขอรับ
-ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC
-บัตรประชาชน
-บัตรประชาชนของผู้มารับแทน (ในกรณีให้คนอื่นมารับผล)

การจัดส่งรายงานผลทางไปรษณีย์ EMS
หากไม่สะดวกในการมารับเอง สามารถขอให้จัดส่งทาง EMS ได้ โดยสามารถทำเรื่องและจ่ายค่าธรรมเนียมหลังจากที่สอบเสร็จ โดยบอกกับทางเจ้าหน้าที่ สำหรับค่าธรรมเนียม EMS เท่ากับ 100 บาท
***หมายเหตุ ใบรายงานผลคะแนนจะเก็บรักษาไว้ให้ 90 วัน หากเลยกำหนดและยังไม่มีการไปรับรายงานผลคะแนนดังกล่าว ใบรายงานนั้น ๆ จะถูกทำลาย ซึ่งหากต้องการไปรับเอกสาร จะต้องร้องขอผลคะแนนใหม่ และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอ
การสมัครสอบ TOEIC
ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ TOEIC สามารถติดต่อขอสอบได้ทุกวันจันทร์ - เสาร์ตลอดทั้งปี เว้นเฉพาะวันอาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น โดยเปิดสอบที่ทำการของศูนย์ฯที่กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ สำหรับการสอบจะจัดเป็นวันละสองรอบ เวลา 9:00-11:30 น. และ 13:00-15:30 น. เป็นประจำ ผู้ที่ต้องการสอบสามารถ โทรศัพท์สำรองที่นั่งสอบได้ที่ 0-2260-7061 ระหว่างเวลา 08:00 - 16:30

สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการให้ศูนย์ฯ ไปจัดสอบให้นอกสถานที่ก็สามารถกำหนดวัน และเวลาสอบได้ตามความสะดวก ไม่เว้นวันอาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ รายละเอียดที่ตั้ง Center for Professional Assessment (Thailand)
ค่าสมัครสอบ TOEIC
ศูนย์ใหญ่กรุงเทพ TOEIC? Services

ศูนย์สอบโทอิค อาคาร BB tower (Bangkok Business Building) ชั้น 19 (ข้างตึก Grammy) ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0 2260 7061, 0 2664 3131 แฟกซ์ 0 2664 3122
E-mail : information@toeic.co.th
แผนที่ : Picture or PDF

ค่าสมัครสอบ TOEIC 1,200 บาท
สมัครได้ทางโทรศัพท์ที่ (02)260-7061,(02)664-3131

ผลสอบTOEIC โทอิค
The Smart Tutor เป็นสถาบันกวดวิชาอันดับหนึ่ง รับรองผล 100% เปิดสอนวิชา TOEIC , TOEFL , IELTS , SMART I , SMART II , CU-BEST , GMAT , MATH เตรียมสอบป.โท,SAT,MBA ,บริหารธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์ , CU-AAT มีสอนทั้งเป็นกลุ่ม และสอนเดี่ยว สอนโดยอาจารย์คุณวุฒิ จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ

ทำเนียบบางส่วนของนักศึกษาที่เรียนTOEIC กับ The Smart Tutor

เรียนTOEIC


เรียนTOEIC TOEIC Miss Charatra Wuttiphap (ตุ๊กตา) ได้คะแนน TOEIC 890/990 (ดู 5758 ครั้ง)
เรียนTOEIC TOEIC คุณณรงณ์ฤทธิ์ ผดุงชีวิต (พี่แป๋ม) ได้คะแนน TOEIC 725/990 (ดู 4141 ครั้ง)
เรียนTOEIC TOEIC ประดิภาส มหากันธา (เบ้น) ได้คะแนน TOEIC 725/990 (ดู 6252 ครั้ง)
เรียนTOEIC นรุตม์ คีรีทวีป (กาย) ได้คะแนน TOEIC 820/990 (ดู 5380 ครั้ง)
เรียนTOEIC พิชญ์ณีย์ ประกอบกิจ (ยีนส์) ได้คะแนน 830/990 (ดู 4367 ครั้ง)
เรียนTOEIC กนกวรรณ เทพขวัญ คะแนน TOEIC 720/990 (ดู 5449 ครั้ง)
เรียนTOEIC คุณ บุญจง ผลทวีกิจ คะแนน TOEIC720/990 (ดู 6257 ครั้ง)
เรียนTOEIC ชื่อ-นามสกุล นาย กฤษกร จิตเลิศวรวงศ์ คะแนน TOEIC 660/990 (ดู 5022 ครั้ง)
เรียนTOEIC พลศักดิ์ ช่อมณี (โอ๊ต) คะแนนโทอิค 915/990 คะแนน (ดู 5369 ครั้ง)
เรียนTOEIC พีรนนท์ มหานิล ได้คะแนน TOEIC 755/990 (ดู 5098 ครั้ง)

ผลงานสอบTOEIC ทั้งหมด >>

 

IELST-TOEICแผนที่
สาขาที่ 1 ลาดพร้าวซอย2 52/6 -7 ซอย ลาดพร้าวซอย 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
สาขาที่ 2 ปากทางเข้า ABAC ถนนบางนา-ตราด กม.26 199/6 ถนนบางนา-ตราด กม.26 (ติดธนาคารกรุงศรี สาขา บางเสาธง) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10542 โทร. (02)7070-566 , (089)119-2678