Course ที่เปิดสอน
  IELTS
  TOEIC
  TOEFL
  TU-GET@HOME
  CU-TEP@HOME
  INHOUSE TRAINING
  เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  เรียนแต่งหน้า แต่งบุคลิกภาพ
  ใบสมัครเรียน
 

TU-GET

TU-GET คืออะไร

TU-GET (Thammasat University Graduate English Test) คือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง ลักษณะและจำนวนข้อสอบ

ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน 
1.1 Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)  
1.2 Error Identification ( การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน

2.1 ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้
2.2 ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน
เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

 

ทำไมต้องเรียน TU-GET กับ SMART TUTOR

 • การรับรองผลคะแนนที่ TU-GET รับรองผลคะแนนที่700/1,000
 • หลักสูตรเรียน TU-GET 48 ชั่วโมง สามารถเข้าเรียนได้ทุกสัปดาห์ อัตราค่าลงทะเบียน 10,300 สามารถผ่อนจ่ายได้เดือนละ 1,030 บาท เท่านั้น
 • จำนวนนักศึกษา ต่อห้อง 15-20 ท่าน
 • เรากล้าการันตีคะแนนนักเรียนที่ 700/1,000 เพราะอาจารย์ของเราได้ 900/1,000 รู้วิธีในการสอนและเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อที่นักเรียนจะได้คะแนนเยอะๆ
 • หนังสือที่ใช้เป็นของสถาบันภาษา ธรรมศาสตร์โดยตรง ที่รวบรวมแนวข้อสอบไว้เป๊ะและยังมี sheet เสริมให้อีก คุ้มสุด

การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป
1. สมัครสอบ online ที่ : www.tu.ac.th/org/litu หรือ http://203.131.210.180/TUGET/Login.aspx
2. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินและนาไปชาระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา 
3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ 
4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

 

เรียน TU-GET ให้ได้ผล กับ TheSmarttutor กับการรับรองผลคะแนน

 • NIDA รับรองผลคะแนนที่ 550 up 

  หลักสูตรเรียน 48 ชั่วโมง สอนสด จำนวนนักศึกษา ต่อห้อง 5-10 ท่าน


 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**************************************************************************************************

CU-TEP คือ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)
สอบCU-TEP วัดอะไร? วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและ การพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป

และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

CU-TEPทดสอบอะไร?
วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและการพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ

CU-TEPนำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?
ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

สามารถสมัครสอบ online ได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th
ค่าสมัครสอบ 600 บาท 

ข้อสอบ CU-TEP 
ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ชุดย่อย คือ

 • Listening ทดสอบทักษะการฟังโดยให้ฟังเทปที่ใช้เสียงของเจ้าของภาษาและตอบคำถามวัดความเข้าใจ จำนวน 30 ข้อ เวลาสอบ 30 นาที
 • Reading ทดสอบทักษะการอ่านโดยให้อ่านเรื่องที่กำหนดให้ และตอบคำถามเพื่อวัดความเข้าใจ จำนวน 60 ข้อ เวลาสอบ 70 นาที
 • Writing ทดสอบความรู้ด้าน Grammar โดยให้หาจุดบกพร่องของประโยคที่กำหนดให้ (Error recognition) จำนวน 30 ข้อ เวลาสอบ 30 นาที

รายละเอียดคอร์ส ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (English for Postgraduate Studies)  48 ชั่วโมง  9,500  บาท


จุดประสงค์: 

คอร์สนี้มีขึ้นเพื่อเตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ธรรมศาสตร์, NIDA ฯลฯ

และเพื่อเตรียมตัวผู้เรียนให้มีทักษะต่างๆที่จำเป็นในด้านภาษาอังกฤษ อันได้แก่ ฟัง อ่าน และเขียน

ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


เนื้อหาคอร์ส:
ผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกทำข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP)

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) จำนวนรวม 8 ชุด ซึ่งในข้อสอบของทั้งสองสถาบัน มีเนื้อหาครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ ดังต่อไปนี้

การฟัง:  ข้อสอบ CU-TEP มีเนื้อหาที่ทดสอบการฟัง (Listening) ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการฟัง และได้รับเทคนิคในการฟังเพื่อจับใจความ จากบทสนทนา และการบรรยายโดยเจ้าของภาษา (ซีดี) ทั้งนี้ เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ ผู้เรียนก็จะสามารถฟังบทสนทนาและการบรรยายภาษาอังกฤษในชั้นเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้อย่างคล่องแคล่ว

การอ่าน: ข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET มีเนื้อหาที่ทดสอบการอ่านเพื่อจับใจความ ซึ่งประกอบด้วยบทความหลากหลายประเภท (สังคม, เศรษฐกิจ, ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ฯลฯ) พร้อมกับคำถามประเภทเลือกคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน คอร์สนี้จะแนะนำเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการอ่านเร็ว และตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำเทคนิคที่ได้ไปใช้ในการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ตำราเรียน และวารสารภาษาอังกฤษในระดับชั้นปริญญาโทและเอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเขียน: ข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET มีเนื้อหาที่ทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ในด้านโครงสร้างประโยค (Sentence Structure), หาคำผิด (Error Identification), เติมคำ (Cloze), คำศัพท์ (Vocabulary) และคำเหมือน (Synonyms) ซึ่งในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้รับการทบทวนในเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโทและเอก นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้มีโอกาสเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการฟัง, อ่าน, เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับชั้นปริญญาโทและเอกต่อไปอีกด้วย


CU-TEP @HOME เรียน CU-TEP ที่บ้าน เรียน Online Promotiion สุด Hot

เรียน Online แถมฟรี!!! หนังสือจากสถาบันภาษาจุฬา ตัวอย่างข้อสอบเล่มล่าสุด 1 เล่ม+ชีทข้อสอบอีกมากมาย

Cutep

ข่าวอัพเดตจากสถาบัน
TOEIC JobCyber ติวเข้ม ครบเครื่องที่ Ielts-Toeic
ติวเข้ม ครบเครื่องที่ Ielts-Toeic ครูอ้วนให้สัมภาณ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ JobCyber
[อ่านต่อ]
TOEFL วิทยากรรับเชิญตามโรงเรียน/มหาลัย
สถาบัน Ielts-Toeic ได้เป็นวิทยากรรับเชิญจาก
โรงเรียนชั้นนำมากมาย
[อ่านต่อ]
SMART1 สอนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในองค์กร (English For Business Enterprise)
รับสอนภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท หรือองค์กร ทั้งเอกชนและรัฐบาล สำหรับผู้บริหาร,พนักงาน ให้กับ องค์กร,บริษัทต่างๆ
[อ่านต่อ]
 


IELST-TOEICแผนที่
สาขาที่ 1 ลาดพร้าวซอย2 52/6 -7 ซอย ลาดพร้าวซอย 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
สาขาที่ 2 ปากทางเข้า ABAC ถนนบางนา-ตราด กม.26 199/6 ถนนบางนา-ตราด กม.26 (ติดธนาคารกรุงศรี สาขา บางเสาธง) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10542 โทร. (02)7070-566 , (089)119-2678